บริการของมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต ได้มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตและศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาแบ่งตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้