หอเกียรติคุณจัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่น โดยในปี 2551 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551
 • อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
  • รองศาสตราจารย์ดร.นพรัตน์ บำรุงรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์

2. ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยประจำปี 2551 ซึ่งเจ้าของผลงานจะได้เข้ารับโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณ ในงานวันสงขลานครินทร์ วันที่ 22 กันยายน 2551 โดยมีผลงานได้รับการคัดเลือกในสาขาต่างๆ ดังนี้

 • สาขาสิ่งประดิษฐ์ผลงาน
  • โครงการคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตัณฑัยย์และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ได้รับการพิจารณา 2 ผลงาน)
  • ผลงาน โครงการการผลิตโลหะกึ่งแข็งของ ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ผลงาน โครงการผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แบบฟู่สำหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวโดยชีววิธีของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพีและคณะ คณะเภสัชศาสตร์

3. คนดีศรีตรัง

เว็บไซต์ หอเกียรติคุณ