หน่วยงานบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ด้วยมิติ รูปแบบ และภารกิจที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง โดยการดำเนินการบริการวิชาการนั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคณะ/หน่วยงานและประเภทวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การวิจัย และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การให้บริการโดยคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ก็จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคณะ/หน่วยงานและ ประเภทวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. การให้บริการวิชาการโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. การให้บริการโดยหน่วยงานภายในคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้

3. การให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและภูมิปัญญาตะวันออก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และศูนย์สมุนไพรทักษิณ

ส่วนหน่วยงานบริการวิชาการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2549-2550 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันขงจื้อ สำหรับหน่วยงานบริการชุมชนอื่นๆสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

หอสมุด

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง หอสมุดจอห์น เอฟ แคนาดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ หอสมุดวิทยาเขตภูเก็ต
หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี หอสมุดวิทยาเขตตรัง
 

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม
 

ศูนย์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ภาคใต้
ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ โครงการจัดตั้งศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาเขตภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

สถาบัน

สถาบันสันติศึกษา สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
สถาบันขงจื้อ สถาบันวิจัยระบบนำส่งยา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ภาคใต้ (วพส.) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
กลุ่มวิจัยฟองยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถานีวิจ้ยความเป็นเลิสด้านเทคโนโลยียางพารา
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเสริม
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน
สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมนเบรน ระยะที่ 2 สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน สถานวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
 

สถานีวิทยุ

สถานีวิทยุกระจายเสียงม.อ. ปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียงม.อ. หาดใหญ่
 

สำนัก

สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
 

หน่วยงานอื่นๆ

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
โครงการบัณฑิตอาสา Admission Unit (งานรับนักศึกษา)
ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้ การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
บทบาท ม.อ. หลังภัยสึนามิ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติบูมีดานี