ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

1. ภาคการศึกษาปกติ มีอัตราดังต่อไปนี้

1.1 กลุ่ม 1
    1) คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
    2) คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท

1.2 กลุ่ม 2.1
    1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
        - ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
        - โครงการพิเศษและหลักสูตรที่ เปิดสอน ณ เขตการศึกษาภูเก็ต ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท
    2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    3) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    4) คณะเภสัชศาสตร์
        - หลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
        - หลักสูตร 6 ปี ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

1.3 กลุ่ม 2.2
    1) คณะแพทยศาสตร์
        - หลักสูตรกายภาพบำบัด ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
        - หลักสูตรวิชารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
    2) คณะวิทยาศาสตร์
        - หลักสูตร4 ปีและหลักสูตรที่เปิดสอน ณ เขตการศึกษาภูเก็ต ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
        - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
    3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
    4) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
        - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
    5) คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
    6) คณะพยาบาลศาสตร์
        - หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
        - หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
    7) คณะการแพทย์แผนไทยภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    8) คณะเทคโนโลยีและการจัดการภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    9) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท

1.4 กลุ่ม 3
    1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
    2) คณะศิลปกรรมศาสตร์
        - หลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
        - หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
    3) คณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
    4) คณะศึกษาศาสตร์
        - หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
    5) วิทยาลัยอิสลามศึกษา
        - หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
    6) คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
    7) คณะนิติศาสตร์
        - ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
        - ภาคบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท
    8) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
        - หลักสูตร4 ปี ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
        - หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
    9) คณะวิทยาการจัดการ
        - หลักสูตร4 ปี ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
        - หลักสูตรการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
        - หลักสูตรการบัญชี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    10) คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
    11) คณะอุตสาหกรรมบริการ
        - หลักสูตรการจัดการโรงแรม
                     นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท
                     นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
        - หลักสูตรการจัดการการบริการ และหลักสูตรการจัดการ การท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
                     นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท
                     นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 41,000 บาท
        - หลักสูตรวิเทศธุรกิจ (จีน) หลักสูตรจีนศึกษา และหลักสูตรไทยศึกษา
                     นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท
                     นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

2. นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด

เรียกเก็บอัตราครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติคณะนั้น ๆ โดยเรียกเก็บอัตราดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เกินจากหลักสูตรกำหนดเป็นต้นไป ทั้งนี้ จำนวนภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ให้นับภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับรวมภาคการศึกษาที่มีการลาพัก

ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2549
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์