“บัณฑิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม” พระโอวาทแก่บัณฑิต ม.อ.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,398 คน

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ทรงริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพในอนาคต การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ สำหรับเด็กป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้” ขึ้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่เกิดจากปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และอุบัติเหตุ เพื่อป้องกัน หรือลดความพิการให้คืนสู่สภาพที่ใกล้เคียง ปกติมากที่สุด

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน คือ

นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้เป็นนักธุรกิจตัวอย่างที่พัฒนาตนเองจากการเป็นลูกจ้างมาสู่เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจแบบครบวงจรที่ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อกันทำให้ได้ผลประกอบการที่ดี ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ในการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสร้างประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้าต้องการ เป็นผู้ให้ “โอกาส” ของการสร้างคน สร้างคุณภาพชีวิต เสริมพลังใจให้แก่คนรุ่นหลัง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้อุทิศตนร่วมคิดและร่วมมือเพื่อนำสู่ความเป็นเอกภาพของวิชาชีพ โดย ได้ร่วมผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล จัดตั้งสมาคมพยาบาลเฉพาะทาง สร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาการพยาบาลเพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของวิชาชีพทางสุขภาพ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้อาจารย์พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของคณะ ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองตามความต้องการของสังคมได้กว้างขวางขึ้น

นายชวน หลีกภัย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ใช้แนวทางการพัฒนาประเทศโดยหลักการกระจายอำนาจ กระจายรายได้ โอกาส และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นชนบท การปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารราชการ เป็นนักการเมืองที่มีความสมถะ เรียบง่าย ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองโดยยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง เป็นผู้เชื่อมั่นว่าการปกครองด้วยหลักนิติธรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสร้างระบบการบริหารบ้านเมืองที่ดีได้

Professor Toshiaki Itami วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวาริชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและสุขภาพสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิคุ้มกันโรคของกุ้ง ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อ Vibrio penaeicida และพัฒนาความรู้ในเชิงลึกระดับยีน และมีการค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการป้องกันโรคมากกว่า 80 ยีน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างระบบประเมินสุขภาพกุ้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเกิดโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้ง พัฒนาระบบการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสในกุ้งที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ร่วมมือกับคณาจารย์ในภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ค้นพบเชื้อไวรัสก่อโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง เป็นครั้งแรกของโลก

นอกจากนั้น ยังมีอาจารย์ตัวอย่าง เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ 7 รายคือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ สว่างโชติ อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ ผู้นำและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญต่อคุณค่าของพื้นที่เขาคอหงส์ซึ่งเป็นป่ากลางเมืองผืนเดียวที่เหลืออยู่

รองศาสตราจารย์สุเมธา สุวรรณบูรณ์ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละช่วยงานด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ มีการร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิน จันทร์วิทัน อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน พัฒนางานทารกแรกเกิดสู่ชุมชนต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดโดยไม่ต้องเดินทางมายัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพร สามารถสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์มากมาย และสามารถต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญตา บาลทิพย์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้ คือการพัฒนาแนวคิดชีวิตที่สมดุล ลงตัวด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้นำไปใช้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไป

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์หลอมรวมกับงานด้านวิศวกรรม สรรค์สร้างให้เป็นโครงสร้างอาคารสมัยใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์และศิลปะดั้งเดิมของท้องถิ่น ไว้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดสร้างประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

รองศาสตราจารย์พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ผู้เขียนตำรา “วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยี” ได้รับรางวัลตำราดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มชมรมนักศึกษาที่ได้นำหุ่นยนต์ไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ได้รับรางวัลหลายรางวัล

ในโอกาสนี้ยังมีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 2 รายคือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล รัตนดากุล ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2557 ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ผู้ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ที่ชาวบ้านไว้วางใจ เชื่อถือ กล้าพูดคุย และปรึกษาหารือ จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ร่วมกับชาวบ้านและชุมชน ในการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอ่าวปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สุวรรณบำรุง จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ผู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ของนักศึกษา สอนให้บันทึกการเรียนรู้ของตนเองด้วยการใช้ “แผนที่ความคิด หรือ Mind Map” และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน เพื่อตรวจสอบขยายความคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องของนักศึกษา มีความเชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยจัดตั้ง“กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน” ซึ่งได้พัฒนาเป็น“หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก” และใช้กลไกนี้พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ในด้านการวิจัยไปพร้อมกัน มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psu.ac.th/th/node/6574 || http://www.psu.ac.th/th/node/6575 || http://www.psu.ac.th/th/node/6576