ม.อ.วิชาการ 57 โชว์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และงานวิจัยพัฒนาเมืองสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 46 ปี ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และพบ 87 สถาบันการศึกษา 120 คูหา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานจัดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2557 กล่าวว่าการจัดงาน ม.อ.วิชาการปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 12 โดยริเริ่มจัดเมื่อปี 2546 ในปี 2557 จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ การแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม สำหรับกำหนดการในวิทยาเขตต่างๆ ประกอบด้วย

  • วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557
  • วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557
  • วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
  • วิทยาเขตตรัง วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557

พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยที่ทำให้สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข โดยรวมกลุ่มเพื่อแสดงผลงานวิจัย 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย เมืองแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาเส้นทางเขาคอหงส์ การพัฒนาเรียนรู้เด็กประถมศึกษา การจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม นำครูที่ผ่านการอบรมจากงานวิจัยมาจัดสาธิตการสอนแบบใหม่ การเรียนรู้สู่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนมีการจัดสวนสวยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครัวเรือนเพื่อให้เด็กๆที่เข้าร่วมได้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักต่างๆที่สามารถปลูกได้ในครัวเรือน เสนองานวิจัยด้านนวัตกรรมในเส้นทางการท่องเที่ยว โดยนำงานวิจัยเรื่อง “แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง” และงานวิจัยเรื่อง “โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”

ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยใช้หลัก Green city ซึ่งจะแสดงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การจัดนำเอาขนมพื้นบ้านมาจัดแสดงพร้อมชิม พร้อมทั้งจัดสาธิตการทำขนมต่างๆ วิถีตลาดน้ำของจังหวัด สงขลามาจัดแสดง

นอกจากนี้ ยังจัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรใน ระดับอุดมศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีการบรรยาย เรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบแอดมิชชั่น และการรับตรงของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558 โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลาง หรือ แอดมิชชั่น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้มีใจรักและคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมุ่งหวังส่งเสริมแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน

และคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่เยาวชนในภาคใต้ได้แก่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง ชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 มีการแสดงนิทรรศการ และการสาธิตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.นอกจากน ี้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ การแข่งขันประกวดโครงการด้านนาโนเทคโนโลยี นิทรรศการแบบจำลองศูนย์พิกุลทอง นิทรรศการจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์อุตุนิยมวิ ทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

และมหาวิทยาลัยจัดงานเกษตรภาคใต้ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2557 มีนิทรรศการ การสัมนาทางวิชาการด้านการเกษตร การประกวดพืชผลทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าทั่วไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้