เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop) ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. โดยนายธันวา เจ๊ะอาแว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ http://clpd.psu.ac.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 หรือครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)