เชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องชีวสารสนเทศเบื้องต้น Introductory Bioinformatics Workshop

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องชีวสารสนเทศเบื้องต้น Introductory Bioinformatics Workshop ในวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.mbbpsu.host-ed.me/IBW_workshop/regist.pdf