เชิญอบรบวิธีเขียนรายงาน-แก้ไขข้อบกพร่อง คุณภาพภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง วิธีการเขียนรายงานข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อบกพร่อง ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 วันอังคาร ที่ 1 เมษายน 2557 ห้อง Bs.c.3 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐาน วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องตามแนวทาง ISO/IEC17025 กระบวนการวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา และสามารถยกตัวอย่างลักษณะของข้อบกพร่องในการตรวจติดตามคุณภาพของระบบบริหารได้ , เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถระบุองค์ประกอบที่ต้องรายงานในการเขียนข้อบกพร่องได้ และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และฝึกปฏิบัติในการเขียนข้อบกพร่องตามที่กำหนดได้

ผู้สนสามารถกรอกรายละเอียดและส่งกลับมาที่ คุณกรรยา พิทักษ์ฉนวน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 90112 โทรศัพท์ 074-288313 โทรสาร 074-446661 อีเมล์ gunya.p@psu.ac.th (ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/Units/PR/Event55/355_2556/1111.pdf