รายการ 45 ปี ม.อ. ทาง ช่อง 9 อสมท. ดำเนินการโดย บริษัททีวีบูรพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับหลักการที่ให้ บริษัททีวีบูรพา ดำเนินการจัดกิจกรรมในการจัดงาน 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 22.30-24.00 น.

บริษัททีวีบูรพา ได้นำเสนอแนวการจัดรายการ 45 ปีมหาวิทยาลัย ทางสถานีโทรทัศน์ ภายใต้หลักคิด “45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์” โดยจะเป็นการจัดรายการครบรอบการสถาปนาที่ต่างจากรูปแบบเดิม ที่เคยมุ่งการนำเสนอแต่เรื่องพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและการแสดงของเป็นหลัก

“45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์” เป็นรายการที่ยึดเรื่องราว ปัญหา วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วม ผ่านผลงานที่เกี่ยวกับภาคใต้ของบุคลากร นักวิชาการ ศิษย์เก่า โดยเน้นด้านวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มศิลปินที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในสายตาของชาวไทยทั่วประเทศมากนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อภาคใต้ และ การรับบริจาคเพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ

“45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์” แบ่งรายการออกเป็น 6 ตอนด้วยกันคือ

  ตอนที่ 1 เขตรั้วสีบลู
 • ว่าด้วยการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ความคิดริเริ่มในการก่อตั้งจนกระทั่งขยายบทบาทเป็นศูนย์ความรู้ทางวิชาการถึง 5 วิทยาเขต
  ตอนที่ 2 เชิดชูปณิธาน
 • ว่าด้วยการนำเสนอปฏิบัติงานของบุคลากร และหน่วยงานมหาวิทยาลัยในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  ตอนที่ 3 เอกงานวิจัย
 • พูดถึงความพยายามยกระดับคุณภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ความพยายามเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น การนำระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-System) มาเป็นกลไกพัฒนางานวิชาการต่างๆ ได้หลากหลายมิติ ประสานจุดแข็งของแต่ละวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรม นาสู่การเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆอย่างสมดุล
  ตอนที่ 4 วิชชาลัยแห่งธรรมราชา
 • มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้ถวายงานในโครงการพระราชดำริเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ และ ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติ
  ตอนที่ 5 ศรัทธาแห่งความดี
 • ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีลูกพระราชบิดาอยู่จานวนหนึ่งที่ยืนหยัดทำงาน เพื่อฟื้นฟูชีวิตประสานความเข้าใจ ลดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง และไม่ย่อท้อ
  ตอนที่ 6 ศรีตรังสะพรั่งบาน
 • ศิษย์เก่าที่สร้างคุณูปการในแก่ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ มาบอกเล่าเนื้อหา ความหลัง สิ่งที่ ม.อ.ได้ให้กับตนเอง
รูปแบบการดำเนินงาน PSUin45Concept_.pdf