อาจารย์/บุคลากร

อาจารย์ภาควิชาฯ เครื่องกลได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 จากกรมวิชาการเกษตร

        รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ Mr.Michael L.Allen อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2550 จาก กรมวิชาการเกษตร และจะเข้ารับรางวัลในงา

งานสัมมนา "บาร์แคมป์สงขลา"

06/28/2008 10:00

BarcampSongkhla เป็นงานสัมมนานอกกรอบที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนที่สนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://barcampsongkhla.org/th

วัน: วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551

เวลา: 10.00 น. - 18.00 น.

สถานที่: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551

06/12/2008 13:00

        วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย 12 มิ.ย. 51 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธีการ พบกัน ณ โรงยิมเนเซียมก่อน จะมีการบริการรถรับส่งไปยังศูนย์ประชุมฯ พบกันที่โรงยิมฯ เวลา 12.00น.

 

แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย

  • สำหรับนศ.มุสลิม พบกันที่โรงยิมเนเซียม เวลา 13.00 น.
  • สำหรับของนศ.คริสเตียน พบกัน ที่ห้องประชุม สนอ. 210 ตึกสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00น.

 

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

ที่อยู่: สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์/ โทรสาร: +66(0) 7428

งานวิจัย


ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.

ระบบสารสนเทศออนไลน์


สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาซอฟต์

หน่วยงานบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อกา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือ

Blog:ชานชาลาแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือทางด้านสารสนเทศช่วยในการเปิดช่องทาง

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

เว็บไซต์  http://www.oic.go.th/index.htm

วิสัยทัศน์

"เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการประ

Syndicate content