อาจารย์/บุคลากร

แนวทางการจัดทำเว็บท่าของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดแนวทางในการจัดทำเว็บท่า (portal site) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเว็บท่าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อความสะดวก

บรรยายพิเศษโดย Prof. Jaroslave Budinski-Simendic และ Prof. Katalin Mésszáros Szécsényi จาก UNS

07/14/2008 13:45

สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Dynamic mechanical properties of dangling chain-networks prepared by cyclotrimersation of telechelic diisocyanates โดย

การบรรยายพิเศษเรื่อง Electrospinning :Fundament and Application

07/03/2008 14:00

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Electrospinning : Fundament and Application โดย รองศาสตราจารย์  ดร.

แนะนำงานวิจัย ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำงานวิจัย “ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต” ของ สุร

เปิดให้บริการ Download โปรแกรมเพื่อการใช้งานสำหรับบุคลากรและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.อ.

         ด้วยทางบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประทศไทย) จำกัด ได้กำหนดโปรแกรมภายใต้ชื่อ ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) เพื่อให้สถาบ

E-book ทางด้านคณิตศาสตร์ ใช้งานได้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น !!!

        สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำ SIAM ebooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 300 เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathemati

น.ศ.วิทยาการสื่อสาร คว้าชัย ประกวดแผนพีอาร์ ที่ ม.กรุงเทพ

        นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจัดโดย ภาคว

คอมฯ แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รางวัลที่ 3 ในแข่งขันระดับนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Bronze Award และ รางวัล Peer's Choice Award ภายในงาน i-CREATe 2008 จาก ผลงานคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา ของนักศึกษาในภาควิชาฯ โดยมี ผศ

Syndicate content