อาจารย์/บุคลากร

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

      หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ

     1.

หน่วยงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานวิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย

1. ฝ่ายนโยบายและแผน
          - งานประกันคุณภาพและควบคุมภายใน

หน่วยงานวิทยาเขตปัตตานี

หน่วยงานภายวิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

การส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดเอกสารสิทธิบัตร

07/28/2008 14:26

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (สทอภ.) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จะจัดสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดเอกสารสิทธิบ

รวมข้อควรคำนึงในการจัดทำเว็บท่า

  1. ควรออกแบบให้ใช้ช่องทางในการรับส่งข้อมูลน้อยที่สุด ##

แม้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตด้วยเครือข่ายความเร็วสูง อย่างไรก็ตามปริมาณช่องทางการรับส่งข้อมูลก็ยังไม่เพียงพอต่อกา

Syndicate content