อาจารย์/บุคลากร

ทำเนียบอธิการบดี

ฯพณฯ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด  คอมันตร์
เม.ย. 2511 - มี.ค. 2512
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข
มี.ค. 2512 - ก.ค. 2514
ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ  คำทอง
ก.ค. 2514 - ก.ค. 2516
ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์  สกุลไทย์
ก.ค. 2516 - ก.ค. 2518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2518 - ก.ค. 2522
ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์
ก.ค. 2522 - มิ.ย. 2528
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2528 - พ.ค. 2534
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  ศรีพิพัฒน์
มิ.ย. 2534 - พ.ค. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์
มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์
มิ.ย. 2543 - มี.ค.2549
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
มิ.ย. 2549 - 2555
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

รายงานประจำปี

สรุปรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหาร ที่เน้นการทำงาน

การบริหารงาน

มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานไว้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างชัดแจ้ง ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีของมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ได้มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมที่จะแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ประจักษ์แก่ทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้จัดทำรายงานประจำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ ม.อ.


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดั

อาจารย์/บุคลากร


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต ได้มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและสวัสดิการแก่อาจารย์และบุคล

Syndicate content