อาจารย์/บุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.มอ.

แบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) “ถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวัน “ถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน

สำนักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

สำนักงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2983
เวปไซต์ : http:

คณะวิศวกรรมศาสตร์เว็บไซต์  :  http://www.coe.phuket.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการขยายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้น โดยเป็นความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาหาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

หอสมุด

เว็บไซต์ : http://library.trang.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง เป็นศูนย์บริการความรู้ ที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และสนองตอบต่อความต้องการใฝ่รู้ของประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคม

การบริการ

เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ 12.00 - 17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ ปิดบริการ
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

Syndicate content