บุคคลทั่วไป

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

เว็บไซต์ : http://iseams.pn.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

จากแนวโน้มของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ศูนย์กิจการนานาชาติ

เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/iac

ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานกา

ศูนย์การเรียนรู้ (LC)

เว็บไซต์ : http://www.lc.phuket.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำและศูนย์กลางที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คอ

โรงพยาบาลทันตกรรม

ที่ตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ 074-287620, 074-287630 สายภายใน 7620, 7630

ข่าวสาร

นักศึกษาเภสัช ม.อ. ได้คะแนนสูงสุดการสอบความรู้วิชาชีพเภสัชกรรม ปี 51

ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ของสภาเภสัชกรรมซึ่งสอบเมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2551 มีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าสอบ 2 หลัก

ม.อ. มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจีน และ พายุ “นาร์กิส” ในพม่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุทัย เก้าเอี้ยน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเงินบริจาคในนาม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้มี

ความเสี่ยงของพิบัติภัยทางธรรมชาติในภาคใต้

08/18/2008 10:00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความเสี่ยงของพิบัติภัยทางธรรมชาติในภาคใต้” โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กอช.) ในวันที่

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย

08/18/2008 08:00

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญร่วมอบรม ในหัวข้อ “พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยช่วยลดภาวะโลกร้อน” ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2551

ขอเชิญเข้าร่วมงานม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ปี 2551

08/18/2008 00:00

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ ปี2551 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเ

Syndicate content