บุคคลทั่วไป

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต้

เว็บไซต์ : http://www.rsgis.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) จัดตั้งโ

หน่วยงานมหาวิทยาลัย


หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งขึ้น 4 วิทยาเขตและ 1 เขตการศึกษา จึงทำให้มีหน่วยงานสังกัดในแต่ละวิทยาเขตเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงาน โดยหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดแบ่งตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

เบอร์ติดต่อ 0-7333-1302
เว็บไซต์ http://exten.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์ขององค์กร

สำนักวิทยบริการ

ติดต่อเรา : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

สำนักงานอธิการบดี

เบอร์ติดต่อ 0-7331-3928-45
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/sna.php

ข้อมูลทั่วไป

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี

วิสัยทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่ความเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

พันธกิจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์ : http://www.cc.pn.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป


ในเดือนกันยายน พ.ศ.

Syndicate content