บุคคลทั่วไป

สถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา

เว็บไซต์  http://www.coe-nr.org/home.html

วิสัยทัศน์

จะเป็นสถานวิจัยความเป็นเลิศระดับชั้น

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโรงพยาบาล 2 แห่งภายในวิทยาเขต คือ

  1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สำห

หน่วยงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เว็บไซต์  http://www.smes.psu.ac.th/index.htm

ข้อมูลทั่วไป


เป็นศูนย์รวมของข้อมูลและบ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

เว็บไซต์ http://hsmi.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยสถาบันที่ให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ
โดยมีสถาบันทั้งหมด 8 สถาบัน ดังต่อไปนี้

โครงการจัดตั้งศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : http://www.psu-grid.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Grid Center) ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยคณะ/หน่วยงาน ต่อไปนี้
   ภาควิชา คณะ/หน่วงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
      - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   ภาควิชา คณะ/หน่วยงานร่วม: คณะวิทยาศาสตร์
      - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      - ภาควิชาฟิสิกส์
      - ภาควิชาชีวเคมี
      - ภาควิชาเคมี
  โดยมีวัตถุประสงค์
      1. สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบกริด
      2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยื่น  และสร้างความเข้มแข็งให้กับการวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีกริดและบูรณาการ
      3. สนับสนุนให้งานวิจัยที่ต้องการสมรรถนะสูงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกริด
      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกริด

Syndicate content