บุคคลทั่วไป

หอสมุด

เว็บไซต์ : http://library.trang.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง เป็นศูนย์บริการความรู้ ที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และสนองตอบต่อความต้องการใฝ่รู้ของประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคม

การบริการ

เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ 12.00 - 17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ ปิดบริการ
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

หอสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตได้มีการจัดตั้งห้องสมุดได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา อาจารย์/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งหมด
6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตาม
ภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย

เว็บไซต์งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ http://www.eduservice.psu.ac.th/laksood/index.html

หอสมุด

เว็บไซต์ : http://lib.surat.psu.ac.th/web51/

หอบรรณสารสนเทศ

เป็นห้องสมุดที่ให้บริการนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยเปิดให้บริการดังนี้

เปิด ภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ปิด ภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ

หน่วยวิจัยน้ำมันปาล์ม

เว็บไซต์ : http://opru.surat.psu.ac.th/index.php

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ. สุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกทั้งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ โดยผลงานวิจัยที่ทางหน่วยวิจัยได้ดำเนินการ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และดูแลรับผิดชอบเครื่องมือกลางของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์  http://www.surat.psu.ac.th/sur_camp/

สถาบันขงจื้อภูเก็ต

เว็บไซต์ : http://www.confucius.phuket.psu.ac.th

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Confuciu

ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด

เว็บไซต์ : http://www.bcclean.psu.ac.th/

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างรา

Syndicate content