บุคคลทั่วไป

วิดีโอนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัย

เส้นทางแห่งความเป็นเลิศ

เครือข่ายวิจัยชุมชน

เบอร์ติดต่อ074-286947
เว็บไซต์ http://crn.psu.ac.th/

จากการดำเนินงานโครงการมุ่งสู่บ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


สำนักงาน : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ตึกทรงสี่เหลี่ยม ชั้น 12
เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2831

ป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ม.อ.

1. การบริหาร
 
2. หลักสูตรการศึกษา
 
3. งบประมาณ
 
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522
 
5. การจัดซื้อจัดจ้าง
 
6. การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
7. สรุปรายงานประจำปีคณะ / หน่วยงาน
 
8. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 
9. รายชื่อผู้ดำรง ต.ศาสตราจารย์
 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
11. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
 
12. การบริหารความเสี่ยง
 
13. การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
14. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
15. รายงานการประชุมคณบดี
 
16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 
17.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เว็บไซต์  :  http://www.coe.phuket.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการขยายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้น โดยเป็นความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาหาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

Syndicate content