นักวิจัย

นักวิจัย

สำหรับ

ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยนั้น มีดังต่อไปนี้

Syndicate content