นักวิจัย

งานวิจัย


ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.

หน่วยงานบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อกา

ความร่วมมือด้านการวิจัย

สำหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้แล

วารสารวิชาการ ม.อ.

สำหรับ

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี 3 ฉบับ ทุกฉบับมีนโยบายรับพิจารณาบทความวิจัยจากเจ้าของบทความทั่วโลกเพื่อลงตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของวารสารแต่ละฉบับ ดังข้

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์  http://www.sec.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เดิมได้จัดตั้งเป็น “โคร

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ : http://tanee.oas.psu.ac.th/

ประวัติ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สร้างขึ้นด้วยการริเริ่ม

หอสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหอสมุด 2 แห่ง ได้แก่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เดิมมีชื่อว่า ห้

Syndicate content