นักวิจัย

การบรรยายพิเศษเรื่อง Electrospinning :Fundament and Application

07/03/2008 14:00

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Electrospinning : Fundament and Application โดย รองศาสตราจารย์  ดร.

แนะนำงานวิจัย ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำงานวิจัย “ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต” ของ สุร

E-book ทางด้านคณิตศาสตร์ ใช้งานได้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น !!!

        สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำ SIAM ebooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 300 เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathemati

น.ศ.วิทยาการสื่อสาร คว้าชัย ประกวดแผนพีอาร์ ที่ ม.กรุงเทพ

        นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจัดโดย ภาคว

คอมฯ แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รางวัลที่ 3 ในแข่งขันระดับนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Bronze Award และ รางวัล Peer's Choice Award ภายในงาน i-CREATe 2008 จาก ผลงานคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา ของนักศึกษาในภาควิชาฯ โดยมี ผศ

อาจารย์ภาควิชาฯ เครื่องกลได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 จากกรมวิชาการเกษตร

        รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ Mr.Michael L.Allen อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2550 จาก กรมวิชาการเกษตร และจะเข้ารับรางวัลในงา

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

ที่อยู่: สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์/ โทรสาร: +66(0) 7428

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.rdh.psu.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย

เครือข่ายวิจัย

สำหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้แล

Syndicate content