นักวิจัย

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ห้องสมุด

     ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาควมรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หร

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

      หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ

     1.

หน่วยงานวิทยาเขตปัตตานี

หน่วยงานภายวิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

การส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดเอกสารสิทธิบัตร

07/28/2008 14:26

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (สทอภ.) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จะจัดสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดเอกสารสิทธิบ

บรรยายพิเศษโดย Prof. Jaroslave Budinski-Simendic และ Prof. Katalin Mésszáros Szécsényi จาก UNS

07/14/2008 13:45

สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Dynamic mechanical properties of dangling chain-networks prepared by cyclotrimersation of telechelic diisocyanates โดย

Syndicate content