นักวิจัย

หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล

สำหรับ
เว็บไซต์  http://mp.pharmacy.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดหลักในการจัดตั้งหน่วยวิจัย Molecular Pharmaceutics คือการสร้างกลไกที่สามารถเอื้อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของนักวิจัยซึ่งมีความสนใจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การศึกษาในระดับโมเลกุลเพื่อเป็นแนวทางในการคิดค้นและพัฒนายา ซึ่งอาจเป็นการหาโครงสร้างหรือ scaffold ใหม่ รวมถึงการพัฒนายาที่มีอยู่แล้วให้มีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี หรือ bioavailability ที่ดีขึ้นโดยกระบวนการทางเคมีและ/หรือเภสัชกรรม ตลอดจนการหาฤทธิ์ใหม่หรือศึกษาผลข้างเคียงที่ยังไม่มีการรายงานของยา ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการศึกษาถึง drug target หรือ receptor ของยาที่เป็นที่สนใจ ศาสตร์ทางด้านเคมีในการสังเคราะห์หรือพัฒนายาโครงสร้างใหม่ ศาสตร์ทางด้านเคมีวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงเภสัชจลนศาสตร์ของยาที่สนใจ และศาสตร์ทางด้านเภสัชกรรมในการพัฒนาให้ได้ตำรับยาที่ดีและมีคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีบทบาทโดยตรงในการสร้างและพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ รวมไปถึง ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพได้แก่ การวิจัยด้านการคิดค้นและพัฒนายาใหม่ การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการคิดค้นและพัฒนายาแนวใหม่

กลุ่มวิจัยฟองยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

สำหรับ
เว็บไซต์ : http://www.nrfoam.org/

เป็นกลุ่มวิจัยที่เน้นการวิจัยด้านฟองยางธรรมชาติ โดยต้องการเน้นในแง่มุมที่จะทำความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องไปถึงระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นการวิจัยจึงหลากหลายเพื่อที่จะคลอบคลุมถึงระบบการเตรียมน้ำยางคอมเปาวด์ การเกิดฟองยางธรรมชาติ การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณสมบัติ และคุณภาพ ไปจนถึงผลของปัจจัยทางการผลิต และอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟองยางธรรมชาติ

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

สำหรับ
ที่อยู่: สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์: 074-286301
โทรสาร : 074-212889
เว็บไซต์ http://nff.psu.ac.th/en/index.php

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 2

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.membrane.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน เกิดขึ้น

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สำหรับ
เว็บไซต์  http://portal.in.th/nprc/pages/main/

ข้อมูลทั่วไป

เป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยส

สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย

สำหรับ

เว็บไซต์ : https://www.cnr.psu.ac.th/cnr

สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย

Syndicate content