นักวิจัย

หอสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตได้มีการจัดตั้งห้องสมุดได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา อาจารย์/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งหมด
6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตาม
ภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย

เว็บไซต์งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ http://www.eduservice.psu.ac.th/laksood/index.html

งานประกันคุณภาพ

เว็บไซต์ http://qa.pn.psu.ac.th/index.php

วิสัยทัศน์

     สำนักงานประกันคุณภา

โครงการจัดตั้งศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : http://www.psu-grid.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Grid Center) ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยคณะ/หน่วยงาน ต่อไปนี้
   ภาควิชา คณะ/หน่วงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
      - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   ภาควิชา คณะ/หน่วยงานร่วม: คณะวิทยาศาสตร์
      - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      - ภาควิชาฟิสิกส์
      - ภาควิชาชีวเคมี
      - ภาควิชาเคมี
  โดยมีวัตถุประสงค์
      1. สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบกริด
      2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยื่น  และสร้างความเข้มแข็งให้กับการวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีกริดและบูรณาการ
      3. สนับสนุนให้งานวิจัยที่ต้องการสมรรถนะสูงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกริด
      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกริด

หน่วยงานมหาวิทยาลัย


หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งขึ้น 4 วิทยาเขตและ 1 เขตการศึกษา จึงทำให้มีหน่วยงานสังกัดในแต่ละวิทยาเขตเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงาน โดยหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดแบ่งตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ

สำหรับ
เว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/Department/POLYMER-plastic

วัตถุประสงค์

  • พัฒนานักวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพและสร้างทีมวิจัย
  • สร้างความเข้มแข็งให้กับบัณฑิตศึกษาด้านพลาสติกชีวภาพ
  • พัฒนาพลาสติกชีวภาพให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ

เป้าหมาย

  • มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรด้านพลาสติกชีวภาพ
  • มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
  • ผลิตบัณฑิตวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ
  • มีเครือข่ายวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ
Syndicate content