นักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

      หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ

     1.

หน่วยงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานวิทยาเขตปัตตานี

หน่วยงานภายวิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

test

06/12/2008 10:39

test

บรรยายพิเศษโดย Prof. Jaroslave Budinski-Simendic และ Prof. Katalin Mésszáros Szécsényi จาก UNS

07/14/2008 13:45

สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Dynamic mechanical properties of dangling chain-networks prepared by cyclotrimersation of telechelic diisocyanates โดย

Syndicate content