นักศึกษา

วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษา 7 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ และวิท

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่หลักสูตรที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เช็คอีเมล์

สำหรับ

เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา สามารถใช้บริการ ต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ โดยใช้ PSU Passport (แนะนำPSU Passport) เป็นกุญแจในการ เข้าใช้บริ

โรงพยาบาลทันตกรรม

ที่ตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ 074-287620, 074-287630 สายภายใน 7620, 7630

ข่าวสาร

นักศึกษาเภสัช ม.อ. ได้คะแนนสูงสุดการสอบความรู้วิชาชีพเภสัชกรรม ปี 51

ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ของสภาเภสัชกรรมซึ่งสอบเมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2551 มีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าสอบ 2 หลัก

Syndicate content