ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1/2556 ครั้งที่ 2 การซื้อรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มแฟลต อ.9 ห้อง F1 F3 F5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลต อ.9 ห้อง F1 F3 และ F5 ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารสินค้าและบริการต่างๆ ภายในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าจำหนายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ขนาดพื้นที่ 178 ตรม.)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องภาพยนตร์ พร้อมติดตั้ง

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ดังรายละเอียดดังนี้

สอบราคาซื้อวัสดุ เลขที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ ตามรายการ ดังนี้

กระดาษปรู๊ฟ (นอก) เอ 4 จำนวน 1,070 รีม

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มบ้านพักศาตราจารย์ 3/6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักศาสตราจารย์ 3/6

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อ “เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) 1 ชุด”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ธันวาคม 2

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 4 / 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 ชุด (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเอกสารที่แนบ รวม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประสงค์สอบราคาจ้างระบบสายไฟเบอร์ออปติก 1 ระบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างระบบสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cabling) 1 ระบบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานเฉพาะ

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง

Syndicate content