ข่าวประกวดราคา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ(ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนที่เหลือ) คร้ังที่ 4 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศการขายทอดตลาดซากพัสดุ จำนวน 119 รายการ

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดซากพัสดุ จำนวน 119 รายการ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้

รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ท

ประกาศสอบราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศ Chiller สำนักงานหอประวัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) วิทยาเขตหาดใหญ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศ Chiller สำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังห

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารบริเวณชั้น G อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556 – 2557

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารบริเวณชั้น G อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดดังนี้

รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ท

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 6 / 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเข้า-ออกรถยนต์แบบ RFID+GATE BARRIER อาคารศูนย์สื่อการเรียนรู้ (ประมาณราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตราม.อ. และ เข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา มอ.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มแฟลต อ.6/208 และ อ.6/302

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มแฟลต อ.6/208 และ อ.6/302 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Syndicate content