เรื่องเด่นแนะนำ

ศิษย์เก่าม.อ.จัดงาน"คืนศรีตรังสะพรั่งบาน" 30 มี.ค.พร้อมเปิดตัวโครงการ "ปลูกศรีตรังทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์สมาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โลก - เทคโนโลยี - ทัศนคติผู้เรียน “เปลี่ยน” สภา ม.อ.หนุนปรับการเรียนการสอนให้ทันโลกอนาคต

รองศาตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอนโยบายทางกา

ศอ.บต.จับมือ ม.อ. จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์” แห่งแรก หนุนงานวิจัยปศุสัตว์ภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 55” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยส

อิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ มุ่งสร้างสมดุลย์ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับจิตวิญญาณ

การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ISLAMIC STUDIES IN CHANGING WORLD: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” เริ่มขึ้นแล้วที่ อาคารว

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ปาฐก และทรงหารือวิชาการร่วม นิติศาสตร์ ม.อ. และ ม.มาลายา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อเรื่อง “Benefits and Application of the Bangkok

พระไพศาล วิศาโล สังคมถูกครอบด้วย “กิน กาม เกียรติ” “โกรธ เกลียด กลัว” ต้องพัฒนารอบด้านทั้งทางวัตถุ สังคม จิตใจ ปัญญา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในวันอังคารที่ 25 ธ

Syndicate content