เรื่องเด่นแนะนำ

คณะเศรษฐศาสตร์ เชิญฟังปาฐกถา "พัฒนาประเทศไทย: พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง หรือพัฒนาคน" โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉลองวาระสำคัญในการก่อตั้งมาครบ 10 ปีในปี 2556 อีกหนึ่งกิจกรรม โดยได้เรียนเชิญ นา

ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรในวิทย

นักศึกษาทีม “ดงยาง” คว้าอันดับ 11 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก ROBOCUP EINDHOVEN 2013

นักศึกษาสาขาเมคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม “ดงยาง” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม

นายซายูตี สาหลำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระร

จัดวันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เชิดชูนักวิจัย ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.

ม.อ. มอบปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต แด่ ดร.อัมมาร สยามวาลา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีพิธีมอบปริญญา เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ

Syndicate content