ข่าวอบรม/สัมมนา

เชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาหาดใหญ่ ขอเรียนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การปฏิรูปประเทศไทยกับการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันในประชาคมโลก" โดย ศ.ดร.เกรียงศักด

เชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Infographic สื่อแห่งอนาคต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Infographic สื่อแห่งอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวมี 2 รอบดังนี้

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (W

เชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องชีวสารสนเทศเบื้องต้น Introductory Bioinformatics Workshop

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องชีวสารสนเทศเบื้องต้น Introductory Bioinformatics Wor

เชิญอบรบวิธีเขียนรายงาน-แก้ไขข้อบกพร่อง คุณภาพภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง วิธีการเขียนรายงานข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อบกพร่อง ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามม

เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เชิญนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรในสังกัด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Communication, Conflicts and Peace Pro

เชิญอบรม“หลักการและการ ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร HACCP”

โครงการจัดตั้งสถาบันอาหาร ม.อ. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ โดย โครงการ iTAP เครือข่าย ม.อ.

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 1 ประจำปี 2557 เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิท

เชิญร่วมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาในสถานศึกษาและชุมชน เขตภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาในสถานศึกษาและชุมชนเขตภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า ซึ่งจัดโดยคณ

เชิญร่วม “นิทรรศการความรู้ทางการเงิน” จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชมนิทรรศการความรู้ทางการเงิน ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น.

Syndicate content