ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาศสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้าง เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิท

รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์อัตร

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการพิจา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน 1 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงิยรานได้ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

สำนักทรัพยากรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักท

คณะเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2556

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครงานตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตําแหน่ง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครงานตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตําแหน่ง เงินเดือนขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 9,140 บาท

    คุณสมบัติ

รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยโครงการ 2 อัตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยโครงการการพัฒนาเครือข่าย คุ้มครองสิทธิปร

Syndicate content