ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว ศูนย์ฯใคร่ขอปร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต. นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ดังต่อไปนี้
 • อ่านต่อ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ - จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือจุลชีววิทยา สามารถใช้โปรแกรม fractorial Anova, Microsoft word และ Excel ได้ เพศหญิงหรือชาย ที่มีประสบการณ์การทำงาน

  คณะการแพทย์แผนไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายบร

  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยได้ดาเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 255

  คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ถันยเวชช์ฯ) 1 อัตรา

  คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ถันยเวชช์ฯ) จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิท

  รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี 1 อัตรา

  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างด้วยเงินรายได้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งอ

  หอสมุดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง

  คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

  คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสาขาวิชานวดไทยและผดุงครรภ์ไทย คณะการแพทย์แผนไทย นั้นการคัดเลือกดังกล่

  Syndicate content