ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ตำแหน่ง พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศา

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ดังรายล

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประสงค์ขยาย ระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ภาควิชา ภาษาไทย จํานว

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อั

รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน

Syndicate content