ข่าวการวิจัย

นักวิจัย ม.อ.ผลิต ชุดทดสอบน้ำยางพารา แก้ปัญหาสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้โรงงาน

นักวิจัย ม.อ.ผลิตชุดทดสอบน้ำยางพารา ได้ผลภายใน 15 นาที ในราคาเพียงร้อยเดียว แก้ปัญหาหนักอกให้โรงงานผลิตถุงมือยาง ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ชี้ให้นักศึกษาเห็น

ม.อ.เซ็นสัญญานำงานวิจัยสู่การตลาดเชิงพาณิชย์

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามเซ็นสัญญาให้สิทธิ์บริษัทพีเอสยู นวัตวาณิชย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และบริษัท ซีไซแอนซ์แอน

ม.อ.ร่วมให้ความรู้ในงานวันแพะที่สตูล


“งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 6” จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่

ม.อ.ร่วมงาน "Thailand Research Expo 2009: Road Show ภาคใต้”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านอธิการ

หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำสถานวิจัยระบบนำส่งยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประจำสถานวิจัยระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัญหาทะเลสาบสงขลายังมีอื้อ เร่งสรุปบทเรียนการทำงานเพื่อกู้ทะเลสาบต่อไป

ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการทำงาน เมื่อวัน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย

08/18/2008 08:00

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญร่วมอบรม ในหัวข้อ “พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยช่วยลดภาวะโลกร้อน” ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2551

แนะนำงานวิจัย ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำงานวิจัย “ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต” ของ สุร

อาจารย์ภาควิชาฯ เครื่องกลได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 จากกรมวิชาการเกษตร

        รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ Mr.Michael L.Allen อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2550 จาก กรมวิชาการเกษตร และจะเข้ารับรางวัลในงา

Syndicate content