ข่าวการวิจัย

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยด้านพัฒบริหารศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2554

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาส่งบทความวิจัยด้านพัฒบริหารศาสตร์ระดับชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา9 สาขาวิชา เพื่อเข้าประกวดผลงานวิชาการ ด้านพัฒนบริหารศาสต

ผลงานวิจัย“สังคมผู้สูงอายุ” คณะพยาบาล ม.อ. คว้า“Gold Award” จากนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) ระหว่างวันที่ 26-30 สิง

ผ.ศ.สาระ บำรุงศรี รับ Spallanzani Award จากการวิจัยค้างคาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ บำรุงศรี อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล The Spallanzani Award 2010 จาก North American Society for Bat Res

ง่ายๆ ด้วยภูมิปัญญาไทย ได้ผลสูง ไม่ต้องมีทุน พยาบาล ม.อ.แนะผู้ป่วยเบาหวานนวดเท้าด้วยกะลา วิจัยแล้ว ได้ผลจริง

นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ใช้กะลามะพร้าว ที่หาง่ายทุกครัวไทย รักษาอาการเท้าชาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ได้ผล

สภามหาวิทยาลัย แนะ ม.อ.จับมือภาครัฐ สร้าง Brand ฮาลาลไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำทิศทางการวิจัยของสถาบันฮาลาลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิจัยฮาลาลของมหาวิทยาลัย ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและประเทศ โดยอาศ

แพทย์ ม.อ. คว้าทุนจากการประกวดผลงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรม ศึกษาพันธุกรรมต้นเหตุออทิสติกส์

รองศาสตราจารย์ นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ ภาควิชาพยาธิวิทยา และทีมงานคณะแพทย์ ม.อ.

ขอเชิญร่วมลงนามเพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

ขณะนี้องค์กรอนามัยโรค (WHO) และองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรได้แก่ IARC (International Agency of Research on cancer), ILO (International labor organization), ATSDR (Agency of Toxic Subst

อ่านบทความเรื่องปะการังของ Dr.James True ภาควิชาชีววิทยาใน The New York Times

Dr.James True อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นอาจารย์ประจำสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เขียนความคิดเห็นในหัวข้อ Extreme Heat Pu

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

1. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยขยายเวลารับสมัครรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

Syndicate content