ข่าวการวิจัย

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ ม.อ. รับโล่รางวัลผลงานดีเด่นงานป้องกันควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่สนับสนุ

นักวิจัย ม.อ. พัฒนาปะการังเทียมต่อเนื่อง ลดวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างที่อาศัยให้สัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาปะการังเทียมอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างที่อยู่ให้สัตว์น้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพแก่พี่น้องประชาชนภาคใต้ เตรียมวาง

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ม.อ. พบกลไกใหม่เสริมกระบวนการผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่อง

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบกลไกใหม่ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผ

สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู ม.อ. เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ ผู้พิการใต้

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิด “อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 2nd PSU Education Conference หัวข้อ

เชิญฟังบรรยายหัวข้อ “University World Ranking” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Prof. Dr.

วพส. ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. เพื่อ “การพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ - สร้างสรรค์กำลังคนชายแดนใต้”

“สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วพส.) เป็นเสาหลักในการพัฒนาสุขภาพภาคใต้ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้า

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย และมีเป้าหมายที่จะให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพได้มากขึ้น ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ติดตามประกาศทุนต่างๆ โดยในเ

เชิญฟังเสวนาพิเศษ "วิ...จากใจ จากรากฐานงานวิจัยสู่งานใช้ประโยชน์"

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษเรื่อง “วิ...จากใจ จากฐานรากงานวิจัยสู่งานใช้ประโยชน์” จาก 3

เชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 "

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน " วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.

Syndicate content