ข่าวการศึกษา

ม.อ.หาดใหญ่รับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาใหม่ ปีการศึกษา2556 การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (Bachelor of Business Administration Program in Touris

ม.อ.แม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ร่วมกับ 7 สถาบันเครือข่ายฯ ได้แก่ มหาวิทยลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง วิทยาล

ม.อ.เตรียมปฏิบัติการ 5 กลยุทธ์ มุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งการศึกษานับเป็นกลไกหลักในการนำประชาคมอาเซียนสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม มีศักยภาพในการแข่งขันและอำนาจต่อรองเ

วิทยาเขตสุราษฎร์ พร้อมใช้วิชาการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งเป้าเปิดหลักสูตรผลิต ป.เอก ด้านยาง ใน 3 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ได้เปรียบในหลายด้าน เช่นการเ

เชิญนักศึกษาปี 4 และ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท –เอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.

มูลนิธิชัยพัฒนาม.อ.-มอ.วิทยานุสรณ์ ผนึกกำลังเสริมความรู้แก่ นร. ภาคใต้ จัดระบบการเรียนการสอนทางไกลสองทาง

มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ พัฒนาทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาเสริมทักษะคว

รับสมัครทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครสอบตรงผ่านหลักสูตรป.ตรีสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2556 โดยระบบสอบตรง เปิดรับสมัคร

Syndicate content