ข่าวการศึกษา

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทาโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

วิทยาการจัดการ ม.อ. เตรียมนศ.สู่โลกอาชีพ จับมือไทยพาณิชย์ MOU ด้านสหกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสหกิจศึกษากับบมจ.

นักศึกษา ม.อ. ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555

งานพัฒนาการเรียนการสอนและเครือข่ายการศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Best practice : ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2

นศ. อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. โชว์ผลงาน คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ด้วยผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดแต่งชิ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการรับรองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับใบรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟท์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หลังเข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถบุคลากรด้านมาตรฐา

เชิญร่วมโครงการอบรมภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2556

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมด้านภาษาต่างๆ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อังกฤษและมลายู สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกนิลหรือคุณจิราภรณ์ งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสต

สัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง C-IQA ร่วมกับ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนา“เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่” ในวันพฤห

ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการแก่องค์กรเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง รศ.

นิติศาสตร์ ม.อ.เปิดศาลจำลอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดห้องศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาฝึกการเรียนการสอน กระบวนการดำเนินคดีในศาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.19 โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์

นศ.วิทยาการจัดการ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศ “ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR” 2012

นายธนุส จิมีสิก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในสมาชิกทีมเจ้าของผลงานโครงการ Green Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์สีเขียว คว้ารางวัล PTT CSR

Syndicate content