ข่าวการศึกษา

ม.อ.สุราษฎร์ เปิด “ศาลาจิตตปัญญาศึกษา” สร้างบรรยากาศการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิด “ศาลาจิตตปัญญาศึกษา” วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นสถา

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ที่ ม.อ.ปัตตานี

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสต

นักเรียนค่ายโอลิมปิก ม.อ. สร้างชื่อ คว้าเหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประจำปี 2556

นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล นักเรียนค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา

ม.อ. ตรัง ปั้นบัณฑิตนาฏศิลป์รุ่นใหม่ รู้การแสดง การจัดการและสร้างสรรค์งาน

อาจารย์สมโภชน์ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่

เชิญนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

เชิญนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาใ

2 น.ศ. รัฐศาสตร์ รับรางวัล สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รับ รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ โล่ห์รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ในงาน

ม.อ.เปิดหลักสูตรใหม่ สนอง “ธุรกิจไมซ์” ที่แรก ที่เดียวในไทย เผยปีแรก เด็กแห่เรียนเกินเป้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจไมซ์ หลักสูตรแรกแล

Syndicate content