ผู้สนใจศึกษาต่อ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือ

การรักษาพยาบาล

การประกันสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บังคับใช้กับนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาต้องชำระเงินค่าประกันปีการศึกษาละ 300 บาท และให้นักศึกษาเข้าร่

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาต

สวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริการและสวัสดิการที่ หลากหลายด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรม ข้อมูลในหัวข

ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา มีปฎิทินการรับสมัครและวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

ปฎิทินการรับสมัคร

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฎิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลั

ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกอบด้วย
  • วิชาเฉพาะ / ONET / ANET / Admissions
  • การรับตรง นร.

การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

กิจกรรมนักศึกษา

เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา: https://activity.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิ

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนโยบายช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จ จึงได้จัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดังน

ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

Syndicate content