ศิษย์เก่า

หน่วยงานบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อกา

ระบบขอหนังสือรับรองและทรานสคริปต์

สำหรับ

ระบบบริการงานธุรการผ่านเว็บ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาขอทรานสคริปต์ และหนังสือรับรองต่างๆ ผ่านระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

สมาคมนักศึกษาเก่า

สำหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อ กระจายโอก

สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.

     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2517 โดยมีผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 169 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดตั้ง สหกร

สำนักงานหอประวัติ

หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นหอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในบริบทการสร้างและเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ ที่บูรณาการอุดมการณ์แห่งพระราชปณิธานของส

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 021/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และคำสั่งที่ 065/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดังกล่

รายงานประจำปี

สรุปรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหาร ที่เน้นการทำงาน

Syndicate content