งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

     1. การรับจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ ของนักศึกษารับได้ที่กิจกรรมกิจการนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ
     2. การจัดรถบริการไปซื้อของห้างเทสโก้โลตัสฟรี และในตัวอำเภอเมือง โดยช่วงวันหยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
     3. การตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีขุนทะเล เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลด้านชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
     4. การให้บริการอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่กิจกรรมกิจการนักศึกษา

การบริการด้านหอพัก

     - คอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาหอพัก พร้อมระบบ wifi แต่ละหอพัก
     - เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบเครื่องกรองน้ำแต่ละหอพัก
     - หนังสือพิมพ์ประจำหอพักแต่ละหอพัก
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่ละหอพัก
     - ห้องออกกำลังกาย (Fitness)
     - ห้องดูโทรทัศน์พร้อม UBC แต่ละหอพัก
     - ตู้ยาสามัญประจำบ้านแต่ละหอพัก
     - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแต่ละหอพัก
     - ระบบกล้องวงจรปิดแต่ละหอพัก
     - ห้องละหมาด / ห้องพระ

หอบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หอบรรณสารสนเทศจัดให้บริการอยู่ภายในอาคารบริการวิชาการกลาง มีระบบสืบค้นข้อมูล On-line ทั้งที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถยืมทรัพยากรได้ด้วยตนเองจากห้องสมุดทุกวิทยาเขต และยืมระหว่างวิทยาเขตหรือห้องสมุดของสถาบันอื่น ๆ ภายใต้บริการระหว่างห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ ต่าง ๆ อาทิเช่น การยืม - คืน - จ่ายค่าปรับด้วยตนเอง บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่าน msn ภายใต้ชื่อ lib_surat@hotmail.com บริการสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงานค้างส่ง - ค้างค่าปรับ - การจัดทำทรัพยากรให้บริการทุกวันจันทร์ผ่านเว็บไซต์ การขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยติดตามข่าวสารการให้บริการได้ที่ http://lib.surat.psu.ac.th

วัน - เวลา เปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาปกติ
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น.
     โดยขยายเวลาบริการเป็น 08.30 - 20.30 น. ช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ และตลอดช่วงการสอบ
     เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ