นักศึกษา

สำหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต ได้มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตและศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษารวมถึงข้อมูลส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาสุราษฏร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

บริการของมหาวิทยาลัย

ปฎิทินการศึกษา

ข้อมูลวิทยาเขต

วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
วิทยาเขตปัตตานี  
 
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
เขตการศึกษาตรัง  

ข้อมูลการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา
ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา งานรับนักศึกษา ป.ตรี
สวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา