กิจกรรมนักศึกษา

เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา: https://activity.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. กิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก และชมรมในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

              1.1 ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
              1.2 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
              1.3 ชมรมด้านกีฬา
              1.4 ชมรมด้านวิชาการ

2. กิจกรรมส่วนคณะ ได้แก่ กิจกรรมสโมสรและชุมนุมในสังกัดสโมสรคณะ ต่างๆ
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ นอกเหนือจากการฟังบรรยายในห้องเรียน ตลอดจนการฝึกฝนทักษะเพื่อที่จะให้เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพที่ดี มีวิจารณญาณ เสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ

เว็บไซต์ : https://activity.psu.ac.th/?q=ongkan

สภานักศึกษา คือ องค์กรหนึ่งของนักศึกษา ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย…..องค์กรนักศึกษาเพื่อการศึกษานั่นเอง บทบาทหน้าที่ ควบคุมดูแลการทำงานขององค์การบริหารองค์การนักศึกษา ชมรมต่างๆรวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย พิทักษ์สิทธิ์ต่างๆของนักศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา…

เว็บไซต์ : https://activity.psu.ac.th/?q=sapa

สภานักศึกษา ม.อ. ปัตตานี สภานักศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งของนักศึกษา ในม.อ.ปัตตานี ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เคียงคู่ กับองค์การบริหารองค์การนักศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานขององค์ การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และคอยรับฟังปัญหาของ นักศึกษาเพื่อไปเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ของนักศึกษา แต่หน้าที่สำคัญที่สุดคือการตรวจ สอบการบริหารขององค์กรต่างๆเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาว ม.อ.

เว็บไซต์ : http://www.councill-pn-psu.th.gs/web-c/ouncill-pn-psu/index%20wt.htm