หอพักนักศึกษาจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนา นักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

การเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในเลขที่บ้านของมหาวิทยาลัย และโอนย้ายกลับได้เมื่อพ้นสภาพหรือจบการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การจัดที่พักให้นักศึกษาดังต่อไปนี้

       1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน
       2. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ และ/หรือมีโรคประจำตัวที่แพทย์รับรองว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทาง คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการชมรม ในสังกัดองค์การนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาประจำคณะๆ ละไม่เกิน 25 คน นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เช่น นักกีฬา นักแสดง และนักศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หากมีที่พักว่างจะให้นักศึกษานอกเหนือจากที่มีอยู่ข้างต้นมีสิทธิ์จับสลากเข้าพักในหอพักตามจำนวนที่พักว่างที่มีอยู่
       3. นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ที่ 3 และ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เข้าพักในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
       4. นักศึกษาชายและหญิงชั้นปีที่ 2-6 ของคณะแพทยศาสตร์ ให้เข้าพักในหอพักคณะแพทยศาสตร์


* ติดต่อสำนักงานหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่
     โทร. 0-7444-6732 หรือ 0-7428-2000 ต่อ 2082, 2084
เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/dorm/

* ติดต่อสำนักงานหอพัก วิทยาเขตภูเก็ต
     หอพักนักศึกษาชาย โทร.076-276061 (เบอร์ภายใน 6061)
     หอพักนักศึกษาหญิง โทร.076-361500 (เบอร์ภายใน 1500)
เว็บไซต์ : www.phuket.psu.ac.th/dormitory