ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนโยบายช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จ จึงได้จัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดังนี้

1. ทุนการศึกษา

       1.1 ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการทำงานแลกเปลี่ยน

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้นักศึกษา โดยกำหนดให้ผู้รับทุน ทำงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงละ 25 บาท ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

       1.2 ทุนประเภททั่วไป (ทุนธนาคาร, มูลนิธิ ฯลฯ)

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนจากหน่วยงาน บริษัท ธนาคารและเอกชน มูลนิธิ จำนวนเงินทุนตั้งแต่ 3,000-30,000 บาท/ปี

       1.3 ทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงห้องสมุดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2000 ต่อ 2077

2. เงินยืมเพื่อการศึกษา

       2.1 เงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินกระทันหัน ให้ยืมคราวละ 1,000 บาท

ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2000 ต่อ 2077