ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน มีหลายข้อที่บอกถึงทิศทางด้ายวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งสู่วิจัยและบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น และ มีความเป็นเลิศในบางสาขา โดยความเป็นเลิศในบางสาขาและบางเรื่อง เป็นความหวังที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพร้อมๆกับการสร้างตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานมุ่งเน้นพันธกิจหลักโดยมหาวิทยาลัยจะเป็น authority ในเรื่องยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล ทะเลสาบสงขลา อิสลามศึกษา

นโยบายด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าประสงค์ที่ 1 ในแผนกลยุทธ์ ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค” ซึ่งนโยบายด้านการวิจัย สามารถดูฉบับเต็มได้ที่
เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th

หน่วยงานดูแลด้านการวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน
เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th

ข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นข้อมูลที่มีตัวเล่มในหอสมุดฯ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ และจัดทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น ฐานข้อมูลงานวิจัยนี้ดูได้ที่เว็บไซต์

  • ฐานข้อมูลเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU e-Research Database)
    เว็บไซต์ : http://kb.psu.ac.th/psukb/

  • โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
    เว็บไซต์ : http://rdo.psu.ac.th

และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมีดังนี้

  • เครือข่ายวิจัย
  • วารสารวิชาการ ม.อ.
  • ความร่วมมือด้านการวิจัย